Algemene voorwaarden

Rishis is bereikbaar op werkdagen tussen 13.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 020-8462248 of 06-30411883. Tevens zijn wij bereikbaar via info@rishis.nl


VOORWAARDEN RISHIS CONSULTANTS

Algemene voorwaarden Rishis boekingen voor consultants

1. Algemeen

Lid 1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van de consultants op de website van Rishis.

Lid 2: Uitleg termen: ĎcliŽntí: degene die een consult boekt op de website van Rishis en Ďconsultantí: degene die zijn of haar dienst(en) aanbiedt op de website van Rishis. Dienst: datgene dat als dienst op de website van Rishis wordt aangeboden. ĎRishisí: eigenaar van de website Rishis. Rishis fungeert als handelsagent tussen de cliŽnt en de consultant.

Lid 3: Rishis behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Door het gebruik van de internetsite van Rishis en/of het plaatsen van een boeking aanvaardt de cliŽnt deze voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Lid 4: Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit anders is overeengekomen.

2. Het tot stand komen van een boeking

Lid 1: Rishis treedt op als handelsagent tussen de consultant en de cliŽnt en is geen opdrachtgever voor de consultant.

Lid 2: De overeenkomst voor de eerste sessie bij een consultant komt tot stand op het moment dat Rishis de boeking heeft geaccepteerd en de betaling heeft ontvangen. Dit wordt door een email bevestigd aan de cliŽnt naar het door cliŽnt opgegeven e-mail adres. De consultant neemt contact op met de client voor het maken van een afspraak. Eventuele vervolgsessies worden direct overeengekomen door client met de consultant.

Lid 3: Indien acceptatie door de consultant van een bepaalde dienst om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn zal Rishis het betaalde bedrag restitueren aan de client.

Lid 4: De cliŽnt en Rishis komen uitdrukkelijk overeen dat door elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2 lid 2 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de bindende kracht van de dienst en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Rishis gelden voor zover de wet dat toelaat, hierbij als bewijs.

3. Prijzen

Lid 1: De prijzen op de website van Rishis zijn de actuele prijzen uitgedrukt in euro's inclusief BTW.

Lid 2: De weergegeven prijzen kunnen fluctueren door bijvoorbeeld wijzigingen in de tijdsduur van de sessie (bijvoorbeeld diagnosesessies kunnen langer duren). De consultants zijn verantwoordelijk voor het communiceren van deze informatie op de website, en tevens in de eerste communicatie naar de cliŽnt. Rishis is niet aansprakelijk voor het eventuele verzuimen hiervan van/door de consultants.


4. Betaling

Lid 1: Betaling geschiedt voor het eerste consult middels de website van Rishis en de opgevoerde betalingsmethoden. Het eventuele vervolgtraject geschiedt tussen de consultant en de cliŽnt. De prijzen worden vermeld op de website van Rishis

Lid 2: Bij het afhandelen van betalingen op de internetsite maakt Rishis gebruik van iDEAL. Bij deze betaalmethode kan de betaling direct tijdens het bestelproces afgehandeld worden met eigen bank. Dit is een betrouwbare internet betaalomgeving op basis van specifieke beveiligingsmethodes van je eigen bank. Iedere internetbankier kan direct gebruik maken van iDEAL, zonder zich daarvoor aan te hoeven melden.


5. Levering en leveringstijd van dienst

Lid 1: Nadat een boeking is geplaatst en betaalt zal de consultant binnen twee dagen contact opnemen voor het maken van een afspraak, tenzij anders is aangegeven door consultant. De cliŽnt is zelf verantwoordelijkheid voor het controleren van de aangegeven beschikbaarheid van de consultant.

Lid 2: Indien een consultant niet tijdig reageert op een boeking neemt cliŽnt contact op met consultant en meld hij of zij dit aan Rishis. Rishis contacteert in deze gevallen de betreffende consultant en wordt in onderling overleg verder handelen bepaald.


6. Recht van herroeping bij levering van diensten

Lid 1: Bij de aankoop van diensten heeft de cliŽnt de mogelijkheid de boeking te annuleren met opgave van redenen aan de consultant tot een periode van 14 dagen voor aanvang consult. Indien consultant akkoord gaat restitueert Rishis 70% van het bedrag aan client. Daarna is er geen mogelijkheid meer tot annulering en geldt 100% betalingsplicht. Mogelijke wijzigingen in data daargelaten.

Lid 2: Bij ontevredenheid van de aankoop, kan na afloop van een boeking contact opgenomen worden met Rishis. Indien client de betaling gerestitueerd wil hebben vanwege ontevredenheid over de behandeling dan is de beslissing aan de consultant en in overleg met de consultant. Indien consultant akkoord dan restitueert Rishis het afgesproken bedrag tussen client en consultant aan client.

7. Kwaliteit en aansprakelijkheid

Lid 1 De consultants worden door Rishis gewaardeerd en er vindt voor plaatsing een kwaliteitsbewaking plaats op basis van:

persoonlijke effectiviteit /resultaat

helderheid/ inzicht

inlevingsvermogen

compassievolle en integere aanpak

sfeer en locatie

kwaliteit/prijs

opleiding en achtergrond

Lid 2 Rishis draagt zorg voor een hoge kwaliteit en is een handelsagent tussen de consultant en de cliŽnt maar geen opdrachtgever van de consultant, Rishis houdt zich derhalve dan ook niet aansprakelijk voor enig fysiek, emotioneel of psychisch letsel als gevolg van een consult.

Lid 3: Rishis hanteert een kwaliteitsgarantie. Binnen 14 dagen na bezoek aan een consultant, kan indien ontevredenheid, het bedrag voor de dienst terug gevraagd worden met schriftelijke opgaaf van reden en uitleg. Rishis betaalt in overleg met de consultant en de cliŽnt het bedrag van de eerste sessie van de betreffende consultant terug aan de cliŽnt.

Lid 4: De cliŽnt is gehouden eventuele klachten te melden aan Rishis, via info@rishis.nl (subject: Ďklachtí).

8. Overmacht

Lid 1: In geval van overmacht is Rishis niet gehouden haar verplichtingen jegens de cliŽnt na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Lid 2: Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliŽnt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, websitestoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige leveringen van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk, verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


9. Persoonsgegevens & Privacy

Lid 1: Rishis respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt zorg voor het vertrouwelijk behandelen van de verschafte persoonlijke informatie. De gegevens van de cliŽnt worden gebruikt om de sessie en boeking zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan derden verkocht of vrijgegeven, met toestemming van de cliŽnt. Rishis hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving en de richtlijnen van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

Lid 2: Wanneer Rishis gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 13.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd. Rishis gebruikt de van haar klanten verzamelde persoonsgegevens om de volgende service te bieden:

- als de cliŽnt een bestelling plaatst, hebben we naam, e-mailadres, en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en de cliŽnt van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

- met toestemming van de cliŽnt, gebruikt Rishis de gegevens om de cliŽnt te informeren over de ontwikkelingen op de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als de cliŽnt hier niet langer prijs op stelt, kan deze dat aangeven aan Rishis doormiddel een e-mail te sturen naar info@rishis.nl of door īunsubscribeī.

10. Aansprakelijkheid

Lid 1: De aansprakelijkheid van Rishis met betrekking tot de levering van diensten is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 7 geregelde kwaliteit en aansprakelijkheid.

Lid 2: Rishis doet aan kwaliteitsbewaking en heeft een Ďgidsfunctieí maar is niet aansprakelijk voor niet voorzienbare slechte kwaliteit van de diensten.

Lid 3: Rishis kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingend rechtelijke regels voor haar risico komen. Rishis is nimmer aansprakelijk voor fysieke, psychische, emotionele of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Lid 4: Indien Rishis, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan het bedrag wat voor de dienst betaald is aan Rishis met betrekking tot de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Lid 5: De cliŽnt is gehouden Rishis te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Rishis mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de cliŽnt dienen te komen.

11. Informatievoorziening

Lid 1: De cliŽnt is zelf verantwoordelijk voor het bestuderen, desgewenst uitprinten of opslaan van deze algemene voorwaarden.

12. Geschillen

Lid 1: Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Lid 2: Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en de rechter in het arrondissement waar Rishis is gevestigd bevoegd, tenzij Rishis voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

††


VOORWAARDEN RISHIS EVENTS & TRAININGEN ( van toepassing op alle door ons georganiseerde bijeenkomsten: evenementen, lessen, feesten, workshops, cursussen)


Artikel 1. Aanmelding

Uw inschrijving voor een bijeenkomst is pas definitief nadat uw deelnamebedrag door ons is ontvangen via Ideal internetbankieren. Het moment dat uw betaling via Ideal is ontvangen, sturen wij u hiervan automatisch een bevestiging (en tevens toegangsbewijs) per e-mail.


Artikel 2. Annulering

U kunt tot 2 weken voor aanvang van een bijeenkomst annuleren. De annuleringskosten bedragen 30% van het deelnamebedrag. Daarna is annuleren niet meer mogelijk en betaalt u het gehele deelnamebedrag.

Artikel 3. Overmacht† In geval van overmacht, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de docenten, sprekers, en of artiest(en) zal Rishis alles wat in haar mogelijkheid ligt doen om in eerste instantie voor een vervangende spreker en of artiest zorgen. Het inschrijfgeld zal dan niet gerestitueerd worden. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Rishis wordt verschoven dan zullen de toegangsbewijzen op die nieuwe datum geldig zijn en niet worden gerestitueerd. Indien er geen vervanging kan worden gevonden dan heeft Rishis het recht het evenement te annuleren. In geval van andere vormen van overmacht (stakingen, brand, slechte weersomstandigheden) heeft Rishis het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren. Indien het evenement volledig wordt geannuleerd, zal Rishis verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op de bevestiging (toegangsbewijs). Restitutie vindt uiterlijk binnen zes weken na de geannuleerde datum plaats. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Artikel 4. Geschillen

- Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@rishis.nl . Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

- Komen we er samen niet uit, dan kunt u Ė tegen betaling van 25 euro klachtgeld Ė uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: http://www.sgc.nl/ . Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

- Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter


VOORWAARDEN RISHIS SHOP

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Verkoper: Rishis

Koper:de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Rishis opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verlenen van diensten.

Producten/diensten: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

Artikel 2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst, aanbieding, offerte en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en verkoper gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Op overeenkomsten tussen de verkoper en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Wanneer ťťn of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en de koper zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.†

Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geŽigende wijze zijn gepubliceerd. Bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod zal de voor de koper meest gunstige bepaling prevaleren. De verkoper dient de Koper van de wijziging op de hoogte te stellen, en de nieuwe Algemene Voorwaarden ter beschikking te stellen aan de koper via internet.

Artikel 3. Aanbiedingen van producten en diensten

-De aangeboden goederen en /of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

-Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingrecht, de wijze van betaling, de verzendkosten en overige condities.

-Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

-Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

-Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft.

-Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

-De verkoper staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 4. Zichttermijn

-De koper heeft de verplichting de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.

-Het aanbod houd een zichttermijn van vijf werkdagen in, ingaande op de dag na ontvangst door of namens de koper, tenzij anders overeengekomen.

-Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Voorwaarde hierbij is dat het retour gezonden artikel in nieuwe staat verkeerd en voorzien is van de originele en onbeschadigde verpakking. Gebruikte artikelen, of artikelen zonder de originele onbeschadigde verpakking zullen door de verkoper niet retour genomen te worden.

-Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

-De koper verplicht zich aan de retourvoorwaarden te voldoen zoals deze door Verkoper wordt voorgeschreven. Wanneer er niet aan deze voorwaarden voldaan wordt blijft het product eigendom van de koper en wordt het aankoopbedrag niet aan de koper terugbetaald.

-Voor enige schade die bij terugzending aan de verpakking of aan het product zijn ontstaan is Verkoper nimmer aansprakelijk.

-Wanneer een product volgens de hierboven genoemde voorwaarden is geretourneerd zal het door de koper betaalde bedrag binnen uiterlijk 30 dagen worden terugbetaald door de verkoper. Deze termijn gaat in op de dag van (retour)ontvangst door de verkoper.


Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

-De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

-Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de koper inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.

-De verkoper treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

-De verkoper kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.

-De verkoper is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de koper behoort tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is niet toegestaan. Hierbij geldt, dat de vaste woon- of verblijfplaats eenduidig kan worden vastgesteld.

Artikel 6. Prijs en verzendkosten

-De prijzen van alle producten die via de internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en inclusief verzendkosten

-Bij levering buiten Nederland wordt voor vervoer en verzekering van de goederen kosten in rekening gebracht, de hoogte hiervan wordt vermeld voor het moment dat de overeenkomst wordt gesloten.

-Prijsverhogingen na de totstandkoming van een overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij: de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 7. Levering

-De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.

-De door Verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

-De verkoper zal er naar streven geaccepteerde bestellingen binnen de aangegeven levertijden doch tenminste binnen 30 dagen uit te voeren.

-Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk ťťn maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

-Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn in dit geval voor rekening van de verkoper.

-Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij de verkoper, tenzij anders is overeengekomen.

-De verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om verkoper moverende redenen te weigeren.

- De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

-Leveranties van goederen worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen de koper en de verkoper anders is overeengekomen.

-Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door koper naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing van de verkoper, dan wel de verzending de koper is toe te rekenen.

-In geval van een kennelijke vergissing zal de koper de verkoper hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de koper de goederen en bescheiden ter beschikking van de verkoper houden. De koper zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

Artikel 8. Betaling

-De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.

-De koper heeft de keuze uit de volgende betalingsmethoden. Welke methode hij kiest kan kenbaar gemaakt worden tijdens de afronding van de bestelling.

IDeal Betaling via internet, direct via de eigen bank van de koper.


Rishis is een wettelijk geregistreerd merk en concept. Alle rechten voorbehouden Rishis Club for Free Souls © Rijnsburgstraat 42-2 1059 AW Amsterdam BTW 163253389 B01 KVK 34258773 ABNAMRO 461442418

Rishis nieuwsbrief

voornaam†*
achternaam†*
email†*
Captcha
Type tekens over in het vakje eronder†*

Volg Rishis op:

Copyright 2006 - 2011 Rishis, club for free souls. Webdesign by: Granville